خانه اعیانی کیش

خانه اعیانی احد دیگر از جاذبه های کیش است که کمتر به آن پرداخته می شود و نام زیادی از آن دستگیر نمی شود. این منزل یادآور منزل های چند خانواری و قدیمی است که در گذشته اغلب قیمت تور کیش نوروز 97 در یزد و کاشان دیده می شده است. گستره منزل بسیار بسیار است و وانگهی آثاری که از این منزل بدست آمده است به نظر مربوط به دوره ایلخانی است.