باغو کیش

باغو از ابادی های باستانی آیین است که در جنوب غربی جزیره قرار گرفته است. این روستا البته بسیار بی بهره مانده است و کسی به آن توجهی ندارد و این ایام به جز چند خانوار حقیر کس نرخ ویژه تور کیش دیگری در آن زندگی نمی کند. خاک این ناحیه زیاد حاصلخیز است و به همین دلیل جنجال از درختان متفاوت را می نا در آن دید که برخی از آن ها زیاد قدیمی و کهنسال هستند و زیبایی چشمگیری دارند.